Phần mềm kế toán xây dựng

1.

Quản trị hệ thống , quản lý người sử dụng và phân quyền
   Quản lý số liệu liên năm trên phần mềm

Khai báo các tuỳ chọn và quản lý các màn hình nhập liệu: Thu, chi, nhập, xuất …

Thiết lập, quản lý danh mục tiền tệ và quy đổi tỷ giá ngoại tệ

Lưu trữ (Backup) số liệu để đề phòng virus làm hỏng số liệu

Khoá số liệu làm việc theo ngày

Bảo trì và kiểm tra số liệu khi gặp sự cố

Nâng cấp chương trình khi cần cập nhật các tính năng mới.

Trợ giúp tra cứu, hướng dẫn sử dụng, tra cứu các thuật ngữ kế toán

Khai báo thêm, sửa, xoá người sử dụng, phân quyền cập nhật chứng từ, xem báo cáo

2.

Kế toán tổng hợp
   Thiết lập hệ thống tài khoản theo các chuẩn mực kế toán

Vào các loại số dư khi sử dụng phần mềm: Số dư công nợ, tài khoản và tồn kho

Phiếu kế toán tổng hợp để phân bổ các khoản chi phí cuối kỳ, làm các chứng từ tổng hợp khác

Khai báo và thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển tự động doanh thu, chi phí cuối kỳ để tập hợp chi phí, để xác định kết quả kinh doanh

In ra các hệ thống sổ sách kế toán theo các hình thức ghi sổ: Nhật ký chung, nhật ký chứng từ hoặc chứng từ ghi sổ

3.

Kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay)
   Cập nhật các chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi, báo có của ngân hàng, báo nợ của ngân hàng.

Phần mềm xử lý tự động cho phép người sử dụng in ra các báo cáo liên quan đến các khoản tiền: Sổ quỹ, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, sổ chi tiết các tài khoản tiền, báo cáo số dư tại các ngân hàng, bảng kê chứng từ thu chi, tổng hợp phát sinh thu chi các tài khoản tiền.

4.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
   Cập nhật các chứng từ: Hóa đơn bán hàng kiêm phiễu xuất kho, Hoá đơn bán hàng dịch vụ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, chứng từ bù trừ công nợ. In hóa đơn theo mẫu.

Tích hợp với phân hệ kế toán tiền mặt (Phiếu thu tiền mặt, Báo thu của ngân hàng) phần mềm cho phép người sử dụng quản lý công nợ phải thu của khách hàng:

·         Tổng hợp số dư, số phát sinh công nợ phải thu của một hoặc tất cả các khách hàng

·         Sổ chi tiết công nợ, bảng đối chiếu công nợ chi tiết cho một khách hàng

5.

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
   Cập nhật các chứng từ: Phiếu nhập mua nội địa, phiếu nhập khẩu, phiếu nhập chi phí mua hàng, Phiếu nhập mua dịch vụ, chứng từ bù trừ công nợ

Tích hợp với phân hệ kế toán tiền mặt (Phiếu chi tiền mặt, Báo chi của ngân hàng) phần mềm cho phép người sử dụng quản lý công nợ phải trả cho người bán:

Tổng hợp số dư, số phát sinh công nợ phải trả của một hoặc tất cả người bán

Sổ chi tiết công nợ, bảng đối chiếu công nợ chi tiết cho một người bán

6.

Kế toán quản lý Nhập – Xuất – Tồn vật tư, hàng hoá, thành phẩm
  Cập nhật các chứng từ: Phiếu xuất kho vật tư cho sản xuất hoặc sử dụng, phiếu nhập kho thành phẩm, phiếu xuất điều chuyển vật tư hàng hoá giữa các kho.

Liên kết với phân hệ kế toán mua hàng và kế toán bán hàng để cân đối Nhập – Xuất – Tồn kho

Phần mềm xử lý tự động tính giá xuất kho theo các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, bình quân di động hoặc giá đích danh để đưa ra các báo cáo

·         Bảng kê phiếu nhập, bảng kê phiếu xuất

·         Tổng hợp hàng nhập, tổng hợp hàng xuất

·         Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư, hàng hoá, thành phẩm

·         Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho

·         Báo cáo tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ

·         Báo cáo tồn theo kho (Tồn kho các mặt hàng ở tất cả các kho)

7.

Kế toán tập hợp chi phí và giá thành các hạng mục công trình xây lắp
  Quản trị tập hợp chi phí theo các hạng mục xây lắp

·         Bảng kê doanh thu, chi phí theo các hạng mục công trình xây lắp

·         Bảng kê tình hình xuất nguyên vật liệu theo các hạng mục theo công trình

·         Tổng hợp doanh thu, chi phí, công nợ theo từng hạng mục công trình xây lắp

·         Bảng đối chiếu công nợ theo từng hạng mục công trình xây lắp

·         Bảng tổng hợp chi phí theo từng hạng mục công trình xây lắp

·         Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo từng hạng công trình xây lắp

Quản trị chi phí theo các khoản mục chi phí (Điện nước, tiền lương, khấu hao…):

·         Bảng kê chứng từ chi phí phát sinh theo các khoản mục chi phí

·         Tổng hợp chi phí phát sinh theo các khoản mục chi phí

8.

Kế toán quản lý tài sản cố định
   Cập nhật các chứng từ: Khai báo mới tài sản cố định, điều chỉnh tăng giảm giá trị tài sản cố định, khai báo giảm tài sản cố định, tính khấu hao tài sản cố định

Phần mềm xử lý tự động cho phép người sử dụng in ra các báo cáo liên quan đến quản lý danh mục tài sản cố định của đơn vị:

·         Báo cáo chi tiết tài sản cố định

·         Thẻ tài sản cố định

·         Báo cáo tăng giảm tài sản cố định

·         Bảng tính khấu hao tài sản cố định

·         Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí của doanh nghiệp

9.

Kế toán quản lý công cụ dụng cụ
   Cập nhật các chứng từ: Khai báo mới công cụ dụng cụ, điều chỉnh tăng giảm giá trị công cụ dụng cụ, khai báo giảm công cụ dụng cụ, tính phân bổ công cụ dụng cụ

Phần mềm xử lý tự động cho phép người sử dụng in ra các báo cáo liên quan đến quản lý danh mục công cụ dụng cụ của đơn vị:

·         Báo cáo chi tiết công cụ dụng cụ

·         Thẻ công cụ dụng cụ

·         Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ

·         Bảng phân bổ công cụ dụng cụ tính vào chi phí của doanh nghiệp

10.

Lập các báo cáo tài chính theo quyết định của Bộ tài chính
   Báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/BTC

Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/BTC

11.

Lập các báo cáo thuế GTGT theo các thông tư 28/2011/BTC, nghị định 51, TT 153
   Phần mềm cho phép người sử dụng kết xuất ra file Excel để tích hợp với phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế, người sử dụng tiết kiệm được thời gian, không phải nhập lại kê khai thuế trên phần mềm HTKK của Tổng cục thuế.

Ngoài các chức năng trên, chúng tôi sẽ xây dựng thêm tính năng chương trình phần mềm nếu khách hàng có thêm yêu cầu quản lý khác. (có tính phí sau khi khảo sát thực tế)

VideoHướng dẫn.

Đối tượng : test

Hướng dẫn: Hoàn thành xong .

Đang cập nhật…