Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm 5 thành phần, và một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt có nghĩa là cả 5 thành phần này phải phù hợp và tốt:

• Môi trường kiểm soát

• Đánh giá rủi ro
• Thủ tục kiểm soát
• Trao đổi và thông tin
• Kiểm tra kiểm soát

 

Trong tiến trình đó, nhu cầu tìm hiểu về Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng tăng theo. Về mặt lý thuyết, hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống quản trị, giúp cho doanh nghiệp loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro thông qua:
• Kiểm tra lại tính hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động và chức năng trong doanh nghiệp
• Đảm bảo độ tin cậy và hoàn thiện của thông tin tài chính cũng như thông tin quản trị
• Hỗ trợ đảm bảo tuân thủ luật pháp và các qui định liên quan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ