Phần mềm kế toán ngành dược phẩm

 Giới thiệu:là sản phẩm chuyên biệt.

 Đối tượng: Dành cho các Bệnh viện, cơ sở y tế

 Hướng dẫn: Hướng dẫn nhập.

 Đối tượng: bv

 Tổng quan: test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.